Wij zorgen voor elkaar


Encuentro Zorgt streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de multiculturele samenleving

Onze missie en visie


Stichting Encuentro Zorgt (StEZ) is een Christelijke zorgorganisatie, welke in december 2011 is opgericht met de missie: "vraaggerichte, multiculturele en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en bij te dragen aan verbetering van de mondiale zorginfrastructuur".


Stichting Encuentro Zorgt is aangesloten bij de cooperatie Boer en Zorg. Als lid van deze zorgcooperatie kan de stichting  Zorg in Natura voor zowel WLZ als WMO zorg leveren.


De stichting is ook aangesloten bij het overkoepelend verband van kleinschalige zorg NBEC.

Ouderen en jeugd

Eigenlijk zijn er zo veel soorten zorg als er soorten mensen zijn. Het aantal allochtone ouderen groeit; gezins- en opvoedingsproblemen nemen toe. Encuentro Zorgt speelt in op deze en andere maatschappelijk ontwikkelingen met bijvoorbeeld zorgbegeleiding in het land van herkomst en psychosociale begeleiding, vaak in samenwerking met diverse GGZ-instellingen.

Zekerheid en kwaliteit

 De Stichting werkt zonder winstoogmerk op basis van levensbeschouwelijke beginselen en vanuit de overtuiging dat barmhartigheid tussen mensen nodig en vanzelfsprekend is. Medewerkers van Encuentro Zorgt krijgen regelmatig nascholing.

Encuentro Zorgt, door wie?


Bij Encuentro Zorgt werken gespecialiseerde verpleegkundigen, zieken-, bejaarden- en gezinsverzorgers en sociaalpedagogische hulpverleners. Medewerkers worden behalve op hun vakkennis geselecteerd op motivatie, flexibiliteit en betrokkenheid. Zo veel mogelijk worden verzorgers ingeschakkeld uit de directe omgeving van de client omdat een vertrouwd gezicht belangrijk is.

Wil je meer van ons weten?

Onze diensten

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking. Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.


Persoonlijke verzorging is hulp bij onder andere:


  • in en uit bed komen.
  • naar het toilet gaan.
  • wassen en aankleden.
  • steunkousen aantrekken en uittrekken.
  • eten en drinken, sondevoeding.
  • medicijnen innemen.
  • de dagelijkse zorg voor je stoma.
  • verzorging van je huid om bijvoorbeeld doorliggen te voorkomen.

Huishoudelijke verzorging

Stichting Encuentro Zorgt biedt naast Verpleging en Verzorging ook Huishoudelijke verzorging. Denk daarbij aan het schoonmaken en schoon houden van uw woning of het doen van de dagelijkse boodschappen. 

Verpleging

Ook het begeleiden van u als cliënt is een taak van de verpleegkundige. Hierbij kan het gaan om de omgang van de cliënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of aanleren van de zelfredzaamheid daarbij.


Bij verpleegkundige handelingen kunt u denken aan het controleren van lichaamsfuncties, het uitzetten en toedienen van benodigde medicatie, wondverzorging, de verzorging van (medische) hulpmiddelen als een stoma of katheter, het geven van injecties of het plaatsen van een infuus.


Ook het begeleiden van u als cliënt is een taak van de verpleegkundige. Hierbij kan het gaan om de omgang van de cliënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of aanleren van de zelfredzaamheid daarbij.


Verpleegkundigen werken dikwijls samen met verzorgenden. Basisverzorging, wondzorg, het geven van injecties en medicatie uitreiken of toedienen zijn taken die ook door een daartoe bevoegde verzorgende kunnen worden uitgevoerd.

Juis wanneer het levenseinde nadert, ontstaat een kwetsbare fase voor de cliënt en diens naasten. de kwaliteit van leven staat dan voorop.

Wij bieden de zorg waar de cliënt behoefte aan heeft en zich goed bij voelt. En dat is voor ieder individu verschillend. Onze zorgverlener hebben specifieke kennis en vaardigheden om de cliënt in de palliatieve fase te ondersteunen.

Naast lichamelijke zorg besteden we ook aandacht aan het ziek zijn en de dood. U en uw naaste(n) geven aan hoe deze fase van uw leven gaat velopen