Wij zorgen voor elkaar


Encuentro Zorgt streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de multiculturele samenleving

Onze missie en visie


Stichting Encuentro Zorgt (StEZ) is een Christelijke particuliere zorgorganisatie, welke in december 2011 is opgericht met de missie: "vraaggerichte, multiculturele en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en bij te dragen aan verbetering van de mondiale zorginfrastructuur".

Ouderen en jeugd

Eigenlijk zijn er zo veel soorten zorg als er soorten mensen zijn. Het aantal allochtone ouderen groeit; gezins- en opvoedingsproblemen nemen toe. Encuentro Zorgt speelt in op deze en andere maatschappelijk ontwikkelingen met bijvoorbeeld zorgbegeleiding in het land van herkomst en psychosociale begeleiding, vaak in samenwerking met diverse GGZ-instellingen.

Zekerheid en kwaliteit

 De Stichting werkt zonder winstoogmerk op basis van levensbeschouwelijke beginselen en vanuit de overtuiging dat barmhartigheid tussen mensen nodig en vanzelfsprekend is. Medewerkers van Encuentro Zorgt krijgen regelmatig nascholing.

Encuentro Zorgt, door wie?


Bij Encuentro Zorgt werken gespecialiseerde verpleegkundigen, zieken-, bejaarden- en gezinsverzorgers en sociaalpedagogische hulpverleners. Medewerkers worden behalve op hun vakkennis geselecteerd op motivatie, flexibiliteit en betrokkenheid. Zo veel mogelijk worden verzorgers ingeschakkeld uit de directe omgeving van de client omdat een vertrouwd gezicht belangrijk is.

Wil je meer van ons weten?

Onze diensten

Persoonlijke verzorging

Stichting Encuentro Zorgt biedt naast Verpleging ook Persoonlijke verzorging. Persoonlijke verzorging (afgekort PV of VZ) is het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) 

Huishoudelijke verzorging

Stichting Encuentro Zorgt biedt naast Verpleging en Verzorging ook Huishoudelijke verzorging. Denk daarbij aan het schoonmaken en schoon houden van uw woning of het doen van de dagelijkse boodschappen. 

Verpleging

Stichting Encuentro Zorgt biedt naast Persoonlijke verzorging, Behandeling

en Begeleiding ook extramurale Verpleeghuiszorg. Extramurale verpleeghuiszorg (afgekort VP)

is voor mensen met een verpleeghuisindicatie die buiten het verpleeghuis wordt geboden.

Juis wanneer het levenseinde nadert, ontstaat een kwetsbare fase voor de cliënt en diens naasten. de kwaliteit van leven staat dan voorop.

Wij bieden de zorg waar de cliënt behoefte aan heeft en zich goed bij voelt. En dat is voor ieder individu verschillend. Onze zorgverlener hebben specifieke kennis en vaardigheden om de cliënt in de palliatieve fase te ondersteunen.

Naast lichamelijke zorg besteden we ook aandacht aan het ziek zijn en de dood. U en uw naaste(n) geven aan hoe deze fase van uw leven gaat velopen